POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.ZooTest.pl lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem jest firma P.P.H.”LOGOS” zarejestrowana w Myślenice, Sienkiewicza, nr 29D, posiadająca NIP: 6810005417, REGON: 350270292 (dalej: „Administrator”).
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), jak również przewidzianych w ustawie o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zwroty pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im w regulaminie Serwisu (dalej: „Regulamin”), o ile w niniejszym dokumencie nie znajdują się odrębne definicje tych zwrotów
 5. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o Polityce Prywatności, rozumie się przez to niniejszą politykę prywatności dostępną w siedzibie Administratora oraz w Serwisie.

§2. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Serwisie na zasadzie pełnej dobrowolności.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu założenia Konta w Serwisie. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora adresu e-mail oraz numeru telefonu Użytkownika w celu przesyłania temu Użytkownikowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Serwisu.
 4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie korzystania przez Użytkownika z Usług Elektronicznych, w tym zawierania umów, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy i konieczność realizacji umowy przez Administratora na rzecz danego Użytkownika. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Dane osobowe zbierane w trakcie korzystania z Serwisu są integrowane z danym osobowymi Użytkownika zbieranymi w ramach Konta w celu usprawnienia korzystania z Serwisu.
 5. Nadto Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania z Serwisu (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Serwisu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 6. Co do zasady, dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez tego Użytkownika z Serwisu. Administrator informuje, że ze względów technicznych czasami może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji tak połączone dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu oraz w celu tworzenia statystyk na wew. potrzeby Administratora.
 7. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzana w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat towarów lub Administratora, w tym na podany w procesie rejestracji adres e-mail lub na podany w Koncie numer telefonu poprzez sms/mms. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.
 8. Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).
 9. Dane przetwarzane w związku z zawieraniem umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów świadczenia usług. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.
 10. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail lub numer telefonu) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
 11. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
 12. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
 13. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez maksymalny okres 6 lata od zakończenia umowy. 

 

§3. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
  – zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  – w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
  – adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  – prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
  – w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
  – w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”)
 3. Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  – imię i nazwisko,
  – datę urodzenia,
  – płeć,
  – adres zamieszkania (ulicę, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo),
  – numer telefonu kontaktowego,
  – wykształcenie.
 4. Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie wykonać umowy. W związku z charakterem niektórych usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Serwisu.
 5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
  – realizacja Kampanii testowych,
  – ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
  – bieżący kontakt związany ze z prowadzonymi Kampaniami testowymi
  – realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie tradycyjnej),
  – za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Użytkownikom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail lub numer telefonu) informacji handlowych dotyczących towarów lub Administratora oraz poprzez akceptację Regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności.
 6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:
  – pracownicy, współpracownicy Administratora,
  – podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  – firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych.
 7. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Użytkowników drogą elektroniczną.
 8. Dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na korzystanie z usługi newslettera przygotowywanego przez Administratora nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§4. Prawa Użytkowników

 1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
  – dostępu do danych,
  – sprostowania danych,
  – usunięcia danych,
  – ograniczenia przetwarzania danych,
  – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania Konta w Serwisie następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na adres kontakt@zootest.pl lub pocztą poleconą na adres siedziby Administratora.
 3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Użytkownika w Serwisie adresu e-mail na adres kontakt@zootest.pl
 4. Użytkownik ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@zootest.pl

§5. Kontakt z Administratorem

 

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności lub pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@zootest.pl
 2. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

§6. Zabezpieczenia

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  – szyfrowanie danych osobowych,
  – zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  – zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  – regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

§7. Postanowienia końcowe

 1. Aby uczynić Serwis jeszcze bardziej atrakcyjny dla Użytkownika, Administrator posługuje się plikami „cookies”. Plik „cookie” to niewielki plik, zawierający łańcuch znaków, który jest wysyłany do komputera Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Informacje zbierane automatycznie przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Administratora do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu.  Dzięki plikowi „cookie”, przeglądarka Użytkownika może zostać rozpoznana przez witrynę należącą do Administratora. Większość używanych przez Administratora „cookies” jest po zakończeniu sesji przez Użytkownika usuwana z jego dysku twardego („session cookies”). Pozostałe pliki „cookies” pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera Użytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies”). Firmy partnerskie Administratora nie mogą gromadzić bądź przetwarzać danych osobowych pozyskanych za pomocą plików „cookies” od Użytkownika. Wyłączenie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezamówionych wiadomości nie będących informacją handlową. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), przeprowadzonych za pośrednictwem Serwisu transakcji (np. prośby o wypełnienie ankiety) bądź też zwyczajowe niekomercyjne wiadomości (np. życzenia, komunikaty systemu). Opisane wyżej wiadomości mogą być przesyłane do Użytkownika przez podmioty działające na rzecz Administratora na podstawie odpowiednich umów o powierzenie danych osobowych do przetwarzania
 3. W Serwisie mogą zostać umieszczone linki (np. w formie logotypów podmiotów trzecich), które w razie kliknięcia przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z istnieniem powiązania pomiędzy Administratorem a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania „cookies”. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów prawnych obowiązujących na tych stronach.
 4. Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą z czasem ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez Użytkowników. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zmiany mogą nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  – zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika,
  – rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności
 5. Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa jej wersja będzie się pojawiać z nową datą
 6. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Użytkownika, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.