REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ZOOTEST.PL

Wyjaśnienie pojęć:

 1. Organizator/Usługodawca – Liliana Wiercioch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IGPM Liliana Wiercioch przy ul. Jana Matejki nr 8, 32-400 Myślenice, posiadającą NIP: 6811804586, REGON: 122645372.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych w ramach Serwisu
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Platforma Testowa – strona www znajdująca się pod adresem www.ZooTest.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu), umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w szczególności stworzenie konta Użytkownika i logowanie się do niego, stworzenie Profilu Zwierzaka, branie udziału w Kampaniach, Ankietach niezależnych, oraz korzystanie ze sklepu przy pomocy zgromadzonych punktów
 5. Kampania – działanie polegająca na udostępnieniu wybranym Użytkownikom określonego produktu do przetestowania go na zasadach określonych Regulaminem, zakończona wypełnieniem ankiety końcowej i przesłaniem zdjęcia, a także przyznaniem Użytkownikowi punktów za wzięcie w niej udziału
 6. Ankieta niezależna – ankieta, która może zostać wypełniona przez Użytkownika, bez konieczności brania udziału w Kampanii
 7. Profil Zwierzaka – zestaw informacji dotyczących charakterystyki zwierzęcia domowego należącego do Użytkownika, na podstawie których Organizator dopasowuje dostępne Kampanie  do konkretnego Użytkownika.
 8. Partner – podmiot zewnętrzny dostarczający produkty, które będą mogły być testowane przez Użytkownika w ramach Kampanii, współpracujący przy realizacji Kampanii z Organizatorem na mocy odrębnych umów
 9. Konto – Usługa Elektroniczna oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika, obejmująca zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
 10. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem
 11. Serwis Internetowy, Serwis, www.ZooTest.pl – serwis internetowy Organizatora umieszczony pod adresem www.ZooTest.pl
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
 13. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)
 14. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, warunki i zakres korzystanie z Serwisu Internetowego oraz uczestnictwa w Kampaniach oferowanych przez Organizatora..
 2. Właścicielem serwisu jest Liliana Wiercioch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IGPM Liliana Wiercioch przy ul. Jana Matejki nr 8, 32-400 Myślenice, posiadająca NIP: 6811804586, REGON: 122645372.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na zapoznanie się z nim, jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do jego przestrzegania.

 

§2. Rejestracja i korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik, który chce korzystać z funkcjonalności Platformy, zobowiązany jest do założenia Konta i podania wymaganych przy rejestracji danych osobowych.
 2. Po założeniu Konta Użytkownik może zalogować się do Serwisu, gdzie ma możliwość utworzenia Profilu Zwierzaka.
 3. Organizator przesyła Użytkownikowi na adres e-mail, podany przez niego w trakcie rejestracji lub przez zakładkę „Twój Profil”, oferty Kampanii, w których może on wziąć udział na podstawie ustalonych przez Organizatora kryteriów dopasowania Profilu Zwierzaka Użytkownika lub profilu Użytkownika do konkretnej Kampanii. 
 4. Użytkownik może wyrazić chęć uczestnictwa w dostępnej dla niego Kampanii poprzez kliknięcie w link umożliwiający zgłoszenie, udostępniony w przesłanej przez Organizatora wiadomości e-mail lub poprzez zaznaczenie opcji “Zgłoś chęć wzięcia udziału” w zakładce „Twój Profil”.
 5. Każda z Kampanii posiada liczbę Uczestników określoną z góry w porozumieniu zawartym między Organizatorem a Partnerem. Do udziału w danej Kampanii zostaną zakwalifikowani Użytkownicy spełniający ustalone przez Organizatora w porozumieniu z Partnerem kryteria uczestnictwa w danej Kampanii, a ich zakwalifikowanie do Kampanii będzie odbywać się na podstawie kolejności zgłoszeń lub na podstawie innych kryteriów przyjętych w danej Kampanii. Przed przystąpieniem do Kampanii, Użytkownik będzie miał prawo do zapoznania się z zasadami Kampanii w jej regulaminie. 
 6. Akceptacja zgłoszenia uczestnictwa w Kampanii we wskazany powyżej sposób jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika i Organizatora umowy o współpracy w zakresie testowania dostarczanych przez Partnera produktów.
 7. Udział w Kampanii mogą wziąć zarejestrowani Użytkownicy serwisu ZooTest.pl, którzy spełnili jej kryteria, którzy są pełnoletni i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub są niepełnoletni od 13 lat i posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich, które spełniły kryteria Kampanii, niezbędne jest przedstawienie zgody rodziców lub opiekunów prawnych, w formie oświadczenia stanowiącego Załącznik numer 1 do Regulaminu Kampanii. Załącznik powinien być przesłany przed otrzymaniem produktów testowych, w formie skanu na adres kampania@zootest.pl

§3. Przebieg Kampanii  

 1. Użytkownik ma dostęp do informacji dotyczących przebiegu etapów Kampanii, do której się zgłosił, w zakładce „Twój profil” na swoim Koncie.
 2. Produkty przeznaczone do testowania w ramach danej Kampanii zostaną przesłane na wskazany w trakcie zgłoszenia do Kampanii adres Użytkownika bezpośrednio przez Partnera.
 3. Za dostarczenie produktu przeznaczonego do testowania, jak również za jego jakość oraz kompletność wyłączną odpowiedzialność ponosi Partner.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do przetestowania dostarczonego mu produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z załączoną instrukcją.
 5. Warunkiem ukończenia Kampanii jest wypełnienie wygenerowanej automatycznie na Koncie Użytkownika ankiety końcowej, w szczególności zamieszczenie opinii dotyczącej testowanego produktu oraz załączenie zdjęcia przedstawiającego testowany produkt oraz zwierzę Użytkownika właściwe dla danej Kampanii.

§4. Gromadzenie i wymiana punktów

 1. Użytkownik otrzymuje 100 punktów za stworzenie pierwszego Profilu Zwierzaka.
 2. Użytkownik może stworzyć dalsze Profile Zwierzaka, jednak wskazaną powyżej pulę punktów otrzyma wyłącznie za stworzenie pierwszego z nich. Liczba Profili Zwierzaka jest ograniczona do 3.
 3. Za udział w Kampanii Użytkownik otrzyma od 50 do 100 punktów – zgodnie z informacją udostępnioną przez Organizatora. Punkty te przyznawane są w momencie przesłania wypełnionej ankiety końcowej wraz z wymaganym zdjęciem.
 4. Po stworzeniu Konta oraz minimum jednego Profilu Zwierzaka, Użytkownik otrzyma dostęp do Ankiet niezależnych, za wypełnienie których Użytkownik może otrzymać 20 punktów. Ankieta niezależna widoczna jest w  zakładce „Twój Profil. Ankieta powinna zostać wypełniona zgodnie z prawdą. 
 5. Zgromadzone przez Użytkownika punkty mogą być wymieniane na zakupowe bony zniżkowe dostępne w odpowiedniej zakładce w Serwisie (“Sklep”).
 6. Bony zniżkowe mogą być wykorzystywane w odpowiednich witrynach internetowych lub sklepach Partnerów Kampanii. Warunki wykorzystania bonów zniżkowych będą każdorazowo określane przez Partnerów Kampanii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 7. Unikalny Bon zniżkowy zostanie przesłany automatycznie poprzez wiadomość e-mail do Użytkownika, na podany w rejestracji adres e-mail, po wykorzystaniu punktów. Stanowi to potwierdzenie wymiany punktów. 
 8. Bony zniżkowe dostępne są w sklepie w ograniczonej ilości i o określonej wartości punktów („Wartość zakupu”).
 9. Punkty wykorzystane na wybrany Bon zniżkowy, nie mogą zostać zwrócone lub wymienione na inny produkt w sklepie. Organizator dopuszcza zwrot punktów lub wymianę na inny produkt po indywidualnym rozpatrzeniu zwrotu lub wymiany.

§5. Rezygnacja z uczestnictwa w kampanii 

 1. Użytkownik poprzez zgłoszenie się do udziału w Kampanii, na zasadach określonych w §2 ust. 4 Regulaminu, zobowiązuje się do przetestowania produktu oraz do wypełnienia ankiety końcowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Kampanii przez Użytkownika.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Kampanii, punkty za udział w niej nie zostaną przyznane.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Użytkownik nie wywiązał się ze zobowiązania określonego w §5 ust. 1 Regulaminu.

§6. Ograniczenia w korzystaniu z Serwisu

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, a Serwis działał bez usterek i niedogodności dla Użytkowników. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu.
 2. W przypadku problemów z logowaniem na swoje konto lub dostępem do profilu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na adres mailowy kontakt@zootest.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora

§7. Reklamacje

 1. Przedmiotem reklamacji może być brak zgodności przesłanego do testowania produktu z jego opisem w Kampanii, wada w produkcie dostarczonym do testowania, jego nieterminowe dostarczenie, a także brak dostarczenia.
 2. Użytkownik zgłasza reklamację bezpośrednio do Partnera, który jest odpowiedzialny zarówno za dostarczenie produktu do testowania w ramach Kampanii, jak i za jego jakość i zgodność z przesłanym Użytkownikowi opisem. 
 3. Użytkownik w opisie reklamacji wskazuje:
   – informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  – treść swojego roszczenia,
  – dane kontaktowe składającego reklamację,
 4. Partner ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku Konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Organizator uznał reklamację za uzasadnioną.

§8. Wymagania techniczne

 1. Aby prawidłowo korzystać z usług elektronicznych, Użytkownik powinien dysponować:
  – komputerem, laptopem lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu,
  – dostępem do poczty elektronicznej,
  – przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox lub Internet Explorer, Opera w wersji , Google Chrome , Safari , Microsoft Edge.
 2. Organizator zaleca:
  – minimalną rozdzielczość ekranu: 1024×768,
  – włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Korzystanie ze wszystkich aplikacji serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Skrypt, Flash oraz akceptacji plików cookies.

§9. Prawa autorskie i wizerunek

 1. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Jeżeli w ramach Kampanii Użytkownik stworzy utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, udziela on licencji nieodpłatnej, niewyłącznej na korzystanie z tegoż utworu. Licencja zostaje udzielona w pełnym zakresie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  – w zakresie obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  – w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż opisany w pkt 1. lub 2. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie go w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez z siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  – wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie,
  – wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim),
  – korzystania z takich egzemplarzy w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi
 3. Na mocy udzielonej przez Użytkownika licencji Organizator może upoważnić inne osoby, w tym przede wszystkim Partnerów, do korzystania z utworów w zakresie udzielonej mu licencji.
 4. Jeżeli w ramach Kampanii Użytkownik utrwali wizerunek swój bądź osoby trzeciej, Użytkownik niniejszym oświadcza, że – na żądanie Organizatora – przedstawi pisemną zgodę osoby, której wizerunek utrwalono, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku takiej osoby w celach związanych z przebiegiem Kampanii, w tym na stronach wybranych serwisów internetowych, w szczególności w Serwisie.

§9. Newsletter

 1. Użytkownik, który wyraził na to zgodę w trakcie rejestracji do Serwisu, będzie otrzymywał od Organizatora wiadomości o Kampaniach oraz newslettera zawierającego informacje o charakterze handlowym.
 2. Używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Organizatora dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460) będzie możliwe wyłącznie w stosunku do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę w trakcie rejestracji do Serwisu. 
 3. Do tworzenia i wysyłki newslettera Organizator będzie korzystał z usług podmiotu zewnętrznego. Zasady przekazania danych osobowych Użytkownika w związku z realizacją tych usług określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu.

§10. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu. O jego zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez e-mail podany przy rejestracji w Serwisie.
 2. Użytkownik ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, złożyć Usługodawcy pisemne oświadczenie o nie przyjęciu zmiany.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone Użytkownikowi  (w tym rzeczom, które są własnością Użytkownika, także jego zwierzętom) przez produkty dostarczane przez Partnera w ramach Kampanii. .
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu, dostępna w Serwisie Internetowym.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego Konta osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Użytkownika z tego tytułu. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Użytkownik podejmuje działania zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu
 5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Regulaminem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2020 i jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI